Yamaha Ray ZR Red Drum 2020

Published by ASHELI ENTERPRISES 2020-05-07 Gampaha, Kiribathgoda

Rs 45000

මුලික වටිනාකම 280,900.00
මුලික ගෙවීම 45,000.00
ගම්පහ අවට නම් (38000)
එමෙන්ම ඔබට අතේ ඇති මුදලට ද ලබා ගත හැක
*යමහා යතුරුපැදි / *අමතර උපාංග හා* සේවා වාර යන අංශ 3 ම සැපයීමේ බලය ලත් අලෙවි නියෝජිත
* ENTERPRISES ආයතනය උඩුගම්පොළ
150/B සීදුව පාර, , ගම්පහ , උඩුගම්පොළ
අප වෙත පැමිණේන ඔබට ඉතාමත් සාදාරණ මිළක් යටතේ හා විශ්වාසයක් යටතේ ඔබට අපගෙන් සේවාව ලබා ගත හැක
දශකයකට කට වැඩි කාලයක් පුරා දිවඉන පුර යතුරු පැදී අලෙවියේ ප්‍රමුක නාමය ASHELI ENTERPRISES ආයතනය උඩුගම්පොළ
අදම පිය නගන්න. ජපන් තාක්ෂණයෙන් යුත් යමහා යතුරු පැදිය ඔබේම කරගන්න ; එන්න .....අදම අපගේ ප්‍රදර්ෂණගරය වෙත හෝ අමතන්න.....
අප වෙතින් ඔබට ලැබෙන සේවාවන්,
අවම මුලික ගෙවීම පමණයි එනම් අතේ ඇති මුදලට යතුරු පැදිය ලබා ගැනීමේ ඇති හැකියාව
*🏍️ලංකාවේ ඕනෑම ප්‍රදේශයකට ලිසිං පහසු කම් ලබා දිය හැක
*මාසික ගෙවීම පමණයි
*🏍️ඔබට මුලික ගෙවීමේ දී මුලය සහන
*🏍️බැලක් ලිස්ට් ( ශ්‍රී ලංකා ණය තොරතුරු කාර්යංශයට ඇතුලත් වී ඇත්නම් එම ) ගැටළු ඇතත් යතුරු පැදිය ලබාදිමේ හැකියාව
*විනාඩි 15 ඇතුලත ලීසිං පහසුකම් ලබා දී ඒ එම මොහෝතේම යතුරු පැදිය රැගෙන යාමේ පහසුව
*🏍️සැග වූ ගාස්තු නැත
පළමු වසර සදහා ඔබට full ර්ක්ෂනාවරනයක් ( full insures )
🏍️ලියාපදිංචිය ද ඇතුලත්ව
නැවත ගෙවීමට වසර 4ක්.
🏍️ඇප කරුවන් එක් අයෙකු පමණයි.
අවම ලියකිවිල / ඔබගේ ජාතික හැදුණුම්පතේ පටපතක් පමණයි අවශ්‍ය
🏍️අඩු මූලික ගෙවීමක් අඩු වාරිකයක් අපෙන්
අතේ ඇති මුදලට ද ලබාගත හැක අදම අමතන්න. යතුරු පැදිය ඔබේම කර ගන්න......
ඔබට නොමිල් ලැබෙන්න වූ පහසුකම් හා දීමනා ,
මුලිකවම යතුරු පැදිය සදහා අවුරුදු 2 හෝ කිලෝ මිටර 30 000 ක් සදහා වගකීම
🏍️*නිදහස් සේවා වාර
නොම්බර තහඩු රදවනයක්
*🏍️🏍️යතුරු පැදිය සදහා ඉන්දන
🏍️හෙල්මට්
ජැකට්
🏍️ටුල් කිට්
කාපට්
🏍️පුර්ණ රක්ෂණාවරණයක්
ලීටරයට 66 km සුපිරි දුරක්.
🏍️ටියුබ්ලස් ටයර්.
යතුරු පැදිය සතු ( ජපන් තාක්ෂනය ) පිලිබදව
100% ජපන් තාක්ෂනයෙන් යුක්තව නිපදවා තිබීම
Blue core තාක්ෂනය (මෙම ජපන් තාක්ෂනය මගින් ඔබට 113cc කාණ්ඩයේ හා 150cc කාණ්ඩයේ එන්ජින් ධරිතාවය යටතේ විශේෂ වූ අවම ඉන්දන පිරිමැස්ම. ලංකාවේ වැඩිම ඉන්දන පිරිමැසුම් යතුරු පැදිය )
ටෙලස් කෝප් සස්පෙක්ෂ්න් පද්ධතිය (මෙමගින් ඔබට උරහිස් වලට හා පිට කොන්දට අපහසුතාවයකින් තොරව එකාකරිව දිගු ගමනක් ගමන් කිරීමේ පහසුව )
ඇලෝ විල්
EFI එන්ජිම
ඉලෙක්ට්‍රොනික් මීටර් පද්ධතිය
ඉලෙක්ට්‍රොනික් පණ ගැන්වීම
සංවේදී කබරේටරය සමගින් තවත් විශේෂ වූ උපාංග රැසක්
තවත් නොම්ල් විශේෂ දීමනා රැසක් ඔබට අපගෙන් ලබා ගත හැක
අදම අමතන්න. යතුරු පැදිය ඔබේම කර ගන්න......
එමෙන්ම අපගෙන් ඔබට ලැබෙන්නා වූ විශේෂ සේවාවක් ලෙස අදම ඔබගේ පරණ යතුරු පැදියට නව යතුරු පැදියක් අපගෙන් ලබාගත හැක
අමතන්න
පරණ යතුරු කුමක් වුවත් අපි දෙනවා නව YAMAHA යතුරු පැදියක්
මෙහිදී සිදු වන්නේ ඔබගේ පරණ යතුරු පැදියට වටිනාකමක් ලබා දී එම මුදල නව යමහා යතුරු පැදියෙන් අඩු කර ඉතිරි මුදල ඔබට අවශ්‍ය නම් ගෙවීමේ ක්‍රමයට ද නැත්නම් මුදල් ගෙවා ලබා ගැනීමට ද හැකියාව ඔබට ඇත
ඔබගේ අවශ්‍ය තාවය හා සිතැගි පරිදි විවිධ වු මාදිලි රැසකින් යමහා ස්කූටර් හා මොටෝ සඊකලස් වර්ග රාශියක් ඇත
ඉහත සදහන් යතුරු පැදී ඔබට අපෙන් ලබා ගත හැක
ඔබගේ හැකියාව මත අප ඔබට අවශ්‍ය නම් පහසු ගෙවීමේ පදනම මත ද ලබා දිය හැක
*මුලික ගෙවීම ට ඔබගේ පරණ යතුරු පැදිය ලබා දෙන්න එයට අප වැඩි වටිනාකමක් ලබා දෙනු ඇත .ඔබගේ හැකියව අනුව අපට වාරික මුදල සලසා දිය හැක
*සැග වූ ගාස්තු නැත
*පළමු වසර සදහා ඔබට full ර්ක්ෂනාවරනයක් ( full insures )
*ලියාපදිංචිය ද ඇතුලත්ව
*අවම ලියකිවිල / ඔබගේ ජාතික හැදුණුම්පතේ පටපතක් පමණයි අවශ්‍ය
අදම අමතන්න. යතුරු පැදිය ඔබේම කර ගන්න......
*අප වෙතින් ඔබට ලැබෙන සේවාවන්
*විනාඩි 15 ඇතුලත ලීසිං පහසුකම් ලබා දී ඒ එම මොහෝතේම යතුරු පැදිය රැගෙන යාමේ පහසුකම්
ඔබට නොමිල් ලැබෙන්න වූ පහසුකම්
*නිදහස් සේවා වාර
*නොම්බර තහඩු රදවනයක්
*යතුරු පැදිය සදහා ඉන්දන
*හෙල්මට්
*ජැකට්
*ටුල් කිට්
*කාපට්
මුලිකවම යතුරු පැදිය සදහා අවුරුදු 2 හෝ කිලෝ මිටර 30 000 ක් සදහා වගකීම
*100%ජපන් තාක්ෂනය
*ජපන් blue core තාක්ෂනය( මෙම තාක්ෂනය මගින් එන්ජින් ධරිතාවය යටතේ විශේෂ වූ ඉන්දන පිරිමැස්ම )
ටෙලස් කෝප් සස්පෙක්ෂ්න්( ජපන් තාක්ෂනය) සමගින් තවත් විශේෂ වූ උපාංග රැසක්
*තවත් නොම්ල් විශේෂ දීමනා රැසක් ඔබට අපගෙන් ලබා ගත හැක
*අප වෙත පැමිණේන ඔබට ඉතාමත් සාදාරණ මිළක් යටතේ හා විශ්වාසයක් යටතේ ඔබට අපගෙන් සේවාව ලබා ගත හැක
දශකයකට කට වැඩි කාලයක් පුරා දිවඉන පුර යතුරු පැදී අලෙවියේ ප්‍රමුක නාමය
අදම පිය නගන්න. ජපන් තාක්ෂණයෙන් යුත් යමහා යතුරු පැදිය ඔබේම කරගන්න
අදම අමතන්න. යතුරු පැදිය ඔබේම කර ගන්න......
කොන්දේසි සහිතයි*


Contact

Property
Location : Gampaha, Kiribathgoda

Visit member's page

Ad ID : 1018
views : 511

Do you need advertise with us?

Advertise with us